تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب گیاهان دارویی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 30 خرداد 1396

دم‌نوش‌های گیاهی مفید

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاهان دارویی، 

دمنوش های گیاهی، سال های زیادی است که در خانه تقریبا همه ما ایرانی ها وجود دارند و از خواص زیاد  آنها استفاده می کنیم. حالا این برچسب دم‌نوش چیزی است که در سال های اخیر به آن زده شده و شکلی مدرن به آن داده است. همان جوشانده های مادربزرگ ها که هر کدام برای یک درد یا مرضی خوب هستند، امروز در بسته بندی ها و فرم های کیسه ای یا باز در فروشگاه ها عرضه می شوند.

صرف‌نظر از شکل و نامشان، باید گفت در این روزهای سرد زمستان، نوشیدنی های گرم لذت بی‌مانندی دارند که روح آدم را تازه می کنند. پس برای آشنایی با روش تهیه انواع مختلف آنها، با ما همراه باشید.

ادامه مطلب

جهت استخراج علمی و آزمایشگاهی ترکیبات موجود در گیاهان داروئی بطور کلی امروزه بیش از
همه از روش های ماسراسیون و پرکولاسیون استفاده به عمل می آید که ذیلا بًه طور مشروح توضیح
داده می شوند:
روشماسراسیون ) خیساندن (
برای انجام این روش گیاه خرد شده را در ظرفی که از جنس مناسب باشد ) شیشه، استیل، چینی
و غیره ( داخل نموده و مقدار ذکر شده از حلال را بر روی آن می ریزند. برای اینکه از تغییرات
شیمیایی، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل از تابش نور بر روی مواد متشکله گیاهی، جلوگیری
شود عمل عصاره گیری را در مکانی که از تابش مستقیم خورشید محفوظ است، انجام و با محکم کردن
درب ظرف عصاره گیری از تبخیر حلال جلوگیری می نمایند. عمل عصاره گیری را ضمن تکان دادن و
یا همزدن مکرر 5 روز تمام در حرارت اتاق ادامه داده و بعد از این زمان که تعادل غلظت مواد موجود در
حلال و بافت گیاهی برقرار گردیده است، عمل عصاره گیری را خاتمه داده و سپس عصاره حاصل را
صاف نموده و باقیمانده گیاهی را با دستگاه پرس تحت فشار قرار میدهند. در خاتمه عصاره ها را با هم
مخلوط و جهت ته نشین شدن رسوبات و کدورت حاصل 5 روز تمام در حرارت کمتر از 15 درجه
سانتی گراد نگهداری نموده و سپس با احتیاط از تبخیر شدن حلال آن را صاف و در صورت لزوم
براساس میزان مواد موثره، عصاره را تنظیم می نمایند. از مزایای روش ماسراسیون این است که این

ادامه مطلب

روشهای بیوفیزیكی قادر به افزایش رشد گیاهان با سطح بالایانرژی هستند. این روشها مقدار انرژی را، مستقل از منشاء آنها
افزایش داده و پتانسیل الكتریكی غشاء سلول را افزایش می دهند .
روشهای فیزیكی جهت تحریك، سمت و سوی فرآیندهای
فیزیولوژیكی كه توسط سیستمهای ژنتیكی گیاه كنترل می شوند را
تغییر نمیدهند، به عبارت دیگر آنها بدون دستكاری ژنتیكی رشد و فرایند های متابولیکی را تحریک میکند. تحریك گیاهان با استفاده از میدان های مغناطیسی به عنوان
راهی جهت افزایش كمیت و كیفیت عملكرد مورد توجه قرار گرفته
است. بنابراین، جایگزینی كودها و مكملهای شیمیایی با تیمارهای
فیزیكی، میزان سموم را در مواد خام گیاهی كاهش داده و باعث
Aladjadjiyan, افزایش سلامت غذا و محیط می گردد ( ; 2007
گزارش شده است كه .(Dhawi et al., 2009 ؛ Vasilevski, 2003
میدانهای مغناطیسی هم فعالیت یونها و هم قطبی شدن ملكول -
Dhawi ) های دوقطبی را در سلولهای زنده تحت تأثیر قرار میدهد
سلولهای گیاه دارای بار منفی .(et al., 2009; Kordas, 2002
هستند كه میتوانند یونهای دارای بار مثبت را جذب نمایند. مطالعات سیتوشیمیایی نشان داده است كه سلولهای ریشه در معرض م یدان
ضعیف مغناطیسی نسبت به سلولهای شاهد، حالت اشباع از كلسیم را
در تمام اندامك های خود و سیتوپلاسم نشان می دهند . میدان
مغناطیسی میتواند باعث افزایش رهاسازی رادیكالهای آزاد و ایجاد
تنش در گیاه شود، در حالیكه یونهای كلسیم در برخی فرآیندهای
رشد گیاه كمك میكنند و به تنش واكنش نشان میدهند، بنابراین،
این موضوع توضیحی برای افزایش كلسیم در گیاه در شرایط میدان
.(Dhawi et al., مغناطیسی است ( 2009
اثرات مثبت میدان مغناطیسی در بیوسنتز پروتئینها، تكثیر سلول،
فعالیتهای بیوشیمیایی، میزان تنفس، فعالیت آنزیمها، میز ان اسید
Cakmak et al., ) نوكلئیك و دوره رشد و نمو نشان داده شده است
2009 ). گزارش شده است كه اثرات مثبت تیمار میدان مغناطیسی
ممكن است به خواص پارامغناطیسی اتمها در سلول های گیاهی و
Aladjadjiyan, ) رنگدانهها نظیر كلروپلاست ها در ارتباط باشد
بیان كردند (Racuciu et al., 2010 ). راكوسیو و همكاران ( 2008
كه قرارگرفتن بذر ذرت در معرض میدان مغناطیسی كم ( 50 میلی -
تسلا) اثر تحریككنندگی بر مراحل اولیه رشد، وزن تر، رنگدانههایی
نظیر كلروفیل، میزان اسید نوكلئیك و افزایش طول گیاهچه داشت،
اما میدان مغناطیسی قوی تر (بین 100 تا 250 میلی تسلا ) اثر
بازدارندگی روی صفات ذكر شده داشت

ادامه مطلب

L

Lagerstroemia fauriei Yakushima-sarusuberi Lythraceae 1450 Japan Kouchi 2002/5/12 Makino Botanic Garden 
Lagerstroemia indica Saru-suberi Lythraceae 1083 Japan Hiroshima 2001/7/22 
Lagerstroemia indica Sarusuberi Lythraceae 1153 Japan Hiroshima 2001/9/9 Botanic Garden, cultivated 
Lagerstroemia indica Sarusuberi Lythraceae 1154 Japan Hiroshima 2001/9/9 Botanic Garden, cultivated 
Lagerstroemia indica Sarusuberi Lythraceae 1616 Japan Gunma 2002/8/17 
Lagerstroemia speciosa Banaba Lythraceae 310 Philippines Quezon City 1992/2/2 
Lagerstroemia speciosa Banaba Lythraceae 2218 Philippines Angeles 2003/12/8 
Lagerstroemia speciosa Banaba Lythraceae 2219 Philippines Angeles 2003/12/8 healthy tea 
Lagerstroemia speciosa Banaba Lythraceae 2220 Philippines Angeles 2003/12/8 healthy tea 
Lagerstroemia speciosa Banaba (with fruits) Lythraceae 481 Singapore Botanic Garden 1993/12/13 Anti-diabetic 
Lagerstroemia speciosa Banaba (Flowers) Lythraceae 482 Singapore Botanic Garden 1993/12/13 Anti-diabetic 
Lagerstroemia speciosa Bang lang nuoc Lythraceae 338 Vietnam Hanoi 1998/9/27 
Lagerstroemia speciosa Bang lang nuoc Lythraceae 337 Vietnam Ho Chi Minh City 1998/10/3 
Laminus amplexicaule Hotokenoza Labiatae 1378 Japan Hiroshima 2002/2/24 
Lamium album var. barbatum Odoriko-sou Labiatae 535 Japan Hiroshima 1995/4/29 
Lamium album var. barbatum Odoriko-sou Labiatae 943 Japan Yamaguchi 2001/4/28 
Lamium album var. barbatum Odoriko-sou Labiatae 1934 Japan Hiroshima 2003/4/14 
Lamium amplexicaule Hotokenoza Labiatae 860 Japan Hiroshima 2001/3/20 
Lamium amplexicaule Hotokenoza Labiatae 1922 Japan Hiroshima 2003/4/10 
Lamium purpureum Hime-odoriko-sou Labiatae 910 Japan Hiroshima 2001/4/8 
Larix leptolepis Kara-matsu Pinaceae 851 Japan Hiroshima 1999/5/2 
Larix leptolepis Kara-matsu Pinaceae 1094 Japan Nagano 2001/8/5 
Lathyrus japonicus Hama-endou Leguminosae 256 Japan Hiroshima 2000/5/21 
Laucaena leucocephala Gin-nemu Leguminosae 41 Japan Okinawa 1996/1/26 
Laurentia longiflora Peep farang (Thai name) Campanulaceae 314 Philippines Los Banos 1990/7/22 
Laurus nobilis Laurel Lauraceae 1975 Japan Shimane 2003/5/1 cultivated 
Lavandula officinalis Lavender Labiatae 42 Japan Shimane 1996/6/30 
Lavendula spica Lavender Labiatae 189 Japan Hiroshima 1998/7/5 
Lavendula spica Lavender Labiatae 1553 Japan Yamaguchi 2002/7/14 
Lawsonia inermis Inai (flowers), Henna Lythraceae 407 Malaysia Selangor 2000/10/23 Botanic Garden, University of Putra Malaysia 
Lawsonia inermis Inai (fruits), Henna Lythraceae 408 Malaysia Selangor 2000/10/23 Botanic Garden, University of Putra Malaysia 
Lecythis ollaria Monky Pot Lecythidaceae 582 Singapore Botanic Garden 1988/11/12 
Leea indica Vitaceae 1705 Thailand Nonthabri 2002/12/2 Botanic Garden, Ministry of Public Health 
Leontopodium japonicum Usuyuki-sou Compositae 1101 Japan Nagano 2001/8/5 
Leontopodium sinense Compositae 247 China Lijiang 1997/8/21 
Leonurus sibiricus Mehajiki Labiatae 1237 Japan Hiroshima 2001/11/18 
Leonurus sibiricus Mehajiki Labiatae 85 Korea Seoul 1994/7/31 
Lepisanthes fruticosa Phumriang Sapindaceae 1326 Thailand Chiang Mai 2002/3/7 Queen Sirikit Botanic Garden 
Leucaena leucocephala Ipil-Ipil Leguminosae 433 Philippines Quezon City 1985/6/30 
Leucaena leucocephala Ipil ipil Leguminosae 2224 Philippines Angeles 2003/12/8 
Leucosceptrum stellipilum Mikaeri-sou Labiatae 1453 Japan Kouchi 2002/5/12 Makino Botanic Garden 
Ligstrum japonicum Nezumimochi Oleaceae 1909 Japan Hiroshima 2003/2/11 cultivated 
Ligularia dentata Maruba-dakebuki Compositae 1095 Japan Nagano 2001/8/5 
Ligularia dentata Maruba-dakebuki Compositae 1096 Japan Nagano 2001/8/5 
Ligularia fischeri Otakarakou Compositae 1585 Japan Gunma 2002/8/12 
Ligularia fischeri Otakarakou Compositae 2112 Japan Gunma 2003/8/12 
Ligularia japonica Hankai-sou Compositae 1055 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Ligularia japonica Hankai-sou Compositae 1056 Japan Hiroshima 2001/7/8 habitat 
Ligularia japonica Hankai-sou Compositae 1057 Japan Hiroshima 2001/7/8 flower, close up 
Ligularia japonica Hankaisou Compositae 2087 Japan Hiroshima 2003/7/16 
Ligularia tussilaginea Tsuwabuki Compositae 1212 Japan Hiroshima 2001/10/20 
Ligustrum lucidum Tou-nezumimochi Oleaceae 182 Japan Hiroshima 1999/7/9 
Liliope muscari Yabu-ran Liliaceae 390 Japan Hiroshima 2000/9/3 
Lilium auratum Yama-yuri Liliaceae 266 Japan Tokyo 1999/7/19 
Lilium japonicum Sasa-yuri Liliaceae 1065 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Lilium japonicum Sasayuri Liliaceae 2089 Japan Hiroshima 2003/7/16 
Lilium lancifolium Oni-yuri Liliaceae 1073 Japan Shimane 2001/7/20 
Lilium leichtlinii var. maximowiczii Ko-oniyuri Liliaceae 1090 Japan Nagano 2001/8/5 
Lilium leichtlinii var. maximowiczii Ko-oniyuri Liliaceae 1559 Japan Hiroshima 2002/7/21 
Limnocharis flava Bon-cheen Limnocharitaceae 562 Thailand Mae Rim 1995/2/4 
Limnocharis flava Alismataceae (Limnocharitaceae) 1356 Thailand Chiang Mai 2002/3/7 Queen Sirikit Botanic Garden 
Linaria canadensis Matsuba-unran Scrophulariaceae 854 Japan Hiroshima 1999/5/5 
Linaria canadensis Matsuba-unran Scrophulariaceae 1432 Japan Hiroshima 2002/5/5 
Lindera obtusiloba Dankoubai Lauraceae 998 Japan Hiroshima 2001/5/20 
Lindera obtusiloba Dankoubai Lauraceae 1105 Japan Gunma 2001/8/7 
Lindera strychnifolia Tendai-uyaku Lauraceae 862 Japan Hiroshima 2001/3/24 
Lindera triloba Shiromoji Lauraceae 920 Japan Yamaguchi 2001/4/8 
Lindera triloba Shiromoji Lauraceae 1547 Japan Hiroshima 2002/7/7 
Liriodendron tulipifera Yurinoki Magnoliaceae 1141 Japan Hiroshima 2001/9/1 
Litchi chinensis Litchi Sapindaceae 1247 Thailand Phetchabri 2002/3/5 
Lithospermum erythrorhizon Murasaki Boraginaceae 2067 Japan Kyoto 2003/6/6 cultivated, Japanese pharmacopoeia 
Litsea cubeba Takhrai Lauraceae 1843 Thailand Nan Province 2002/12/7 
Livistona speciosa Kho Palmae 1764 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Livistona subglobosa Birou Palmae 1878 Japan Okinawa 2003/1/15 
Lobelia chinensis Mizo-kakushi Campanulaceae 350 Japan Hiroshima 1997/6/22 
Lobelia inflata Logellia Campanulaceae 2146 Japan Tokyo 2003/9/12 cultivated 
Lobelia sessilifolia Sawa-gikyou Campanulaceae 44 Japan Nagano 1996/8/12 
Lobelia sessilifolia Sawa-gikyo Campanulaceae 1117 Japan Hiroshima 2001/8/25 
Lobelia sipphilitica O-lobelia-sou Campanulaceae 1129 Japan Hiroshima 2001/8/26 Cultivated, Foreign origin 
Lobelia sp. Campanulaceae 1795 Thailand Wieng Ko Sai 2002/12/5 
Lobelia taliensis Campanulaceae 215 China Dali 1997/8/17 
Lobinia pseudoacacia Hari-enju Leguminosae 1396 Japan Hiroshima 2002/4/27 
Lobinia pseudoacacia Hari-enju Leguminosae 1397 Japan Hiroshima 2002/4/27 
Lonicera japonica Sui-kazura Caprifoliaceae 45 Japan Hiroshima 1996/5/13 
Lonicera japonica Sui-kazura Caprifoliaceae 254 Japan Kouchi 1999/5/16 
Lonicera japonica Suikazura Caprifoliaceae 1479 Japan Hiroshima 2002/5/26 
Lonicera morrowii Kingin-boku Caprifoliaceae 251 Japan Hiroshima 1999/5/5 
Lonicera sempervirens Coral honeysuckle Caprifoliaceae 1686 Japan Hiroshima 2002/11/3 Botanic garden, cultivated, North American origin 
Lotus japonicus Miyakogusa Leguminosae 1651 Japan Hiroshima 2002/9/29 
Ludwigia octavali Onagraceae 747 Madagascar Alekamisy 1998/11/25 
Luffa aegyptiaca Hechima Cucurbitaceae 1497 Japan Hiroshima 2002/6/15 
Lychnis miqueliana Fushiguro-sennou Caryophyllaceae 1576 Japan Nagano 2002/8/11 
Lycium chinense Kuko Solanaceae 1207 Japan Hiroshima 2001/10/19 
Lycopercicum esculentum Tomato Solanaceae 1500 Japan Hiroshima 2002/6/15 
Lycopercicum esculentum Tomato Solanaceae 1501 Japan Hiroshima 2002/6/15 
Lycopersicon esculentum Tomato Solanaceae 1466 Japan Kouchi 2002/5/12 vegetable for sale 
Lycopodium clavatum Hikage-no-kazura Lycopodiaceae 839 Japan Hiroshima 1997/5/5 
Lycopodium clavatum Hikage-no-kazura Lycopodiaceae 1058 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Lycopodium ovalifolium Lycopodium Lycopodiaceae 2209 Vietnam Da Lat 2003/11/16 
Lycoris albiflora Shiro-bana-higan-bana Amaryllidaceae 398 Japan Hiroshima 2000/9/16 
Lycoris albiflora Shirobana-higanbana Amaryllidaceae 1163 Japan Tokyo 2001/9/15 Botanic Garden, cultivated 
Lycoris aurea Amaryllidaceae 205 China Kunming 1997/8/14 
Lycoris radiata Higan-bana Amaryllidaceae 46 Japan Hiroshima 1996/9/23 
Lycoris radiata Higan-bana Amaryllidaceae 276 Japan Hiroshima 1999/9/23 
Lycoris radiata Higan-bana Amaryllidaceae 1637 Japan Hiroshima 2002/9/22 
Lyonia ovalifolia var. elliptica Nejiki Ericaceae 345 Japan Hiroshima 2000/6/11 
Lyonia ovalifolia var. elliptica Nejiki Ericaceae 1476 Japan Hiroshima 2002/5/26 
Lyonia ovalifolia var. elliptica Nejiki Ericaceae 1477 Japan Hiroshima 2002/5/26 
Lysichiton camtschatcense Mizu-bashou Araceae 1988 Japan Shimane 2003/5/3 
Lysimachia clethroides Oka-tora-no-o Primulaceae 357 Japan Hiroshima 2000/6/25 
Lysimachia clethroides Oka-tora-no-o Primulaceae 361 Japan Hiroshima 2000/6/25 
Lysimachia clethroides Oka-tona-no-o Primulaceae 1064 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Lysimachia mauritiana Hama-bossu Primulaceae 2016 Japan Kouchi 2003/5/24 
Lysimachia sp. Primulaceae 211 China Dali 1997/8/17 
Lysimachia vulgaris Kusa-redama Primulaceae 47 Japan Nagano 1996/8/20 
Lysimachia vulgaris var. davurica Kusa-redama Primulaceae 644 Japan Gunma 1992/8/17 
Lysimachia vulgaris var. davurica Kusa-redama Primuraceae 1561 Japan Hiroshima 2002/7/21 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 537 Japan Shimane 1998/8/30 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 1061 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 1115 Japan Hiroshima 2001/8/25 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 1525 Japan Okayama 2002/6/29 Medicinal Herb Garden, cultivated 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 2094 Japan Tokyo 2003/8/2 

K

Kadsura japonica Sane-kazura Magnoliaceae 1240 Japan Hiroshima 2001/11/18 
Kadsura japonica Binan-kazura Shisandraceae 1629 Japan Hiroshima 2002/9/21 
Kaempferia parviflora Zingiberaceae 1780 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Kaempferia parviflora Zingiberaceae 1781 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Kaempferia parviflora Zingiberaceae 1782 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Kalanchoe beharensis Crassulaceae 715 Madagascar Andohahela 1997/12/31 
Kalanchoe peltata Crassulaceae 758 Madagascar Alekamisy 1998/11/25 
Kalanchoe pumila Crassulaceae 625 Japan Hiroshima 2001/1/8 Cultivated, Hiroshima Botanical Garden 
Kalanchoe tubiflora Crassulaceae 712 Madagascar Andohahela 1997/12/31 
Kalopanax pictus Harigiri Araliaceae 1593 Japan Gunma 2002/8/14 
Kandelia rheedii Berus berus (Malay) Rhizophoraceae 884 Japan Hokkaido 2001/3/28 Green House in Botanic Garden 
Kerria japonica Yamabuki Rosaceae 342 Japan Hiroshima 2000/5/18 
Kerria japonica Yamabuki Rosaceae 945 Japan Yamaguchi 2001/4/28 
Kerria japonica Yamabuki Rosaceae 1938 Japan Hiroshima 2003/4/14 
Kerria japonica Yamabuki Rosaceae 1968 Japan Tokyo 2003/4/24 cultivated 
Kerria japonica cv. Plena Yae-yamabuki Rosaceae 946 Japan Yamaguchi 2001/4/28 
Khayasenegalensis Dry mahogany Meliaceae 2192 Vietnam Ho Chi Minh City 2003/11/14 
Koompassia excelsa Leguminosae 1017 Indonesia Bogor 2001/6/5 Botanic Garden 
Koompassia excelsa Leguminosae 1018 Indonesia Bogor 2001/6/5 Botanic Garden 
Kopsia fruticosa Apocynaceae 484 Singapore Botanic Garden 1993/12/14 

J

Jacaranda acutifolia Bignoniaceae 722 Madagascar Anbohimanga 1998/11/21 
Jacobinia carnea Sango-bana Acanthaceae 623 Japan Hiroshima 2001/1/8 Cultivated, Hiroshima Botanical Garden 
Jasminum humile var. revolutum Ki-sokei Oleaceae 1959 Japan Tokyo 2003/4/23 cultivated 
Jasminum primulinum Unnan-sokei Oleaceae 1945 Japan Hiroshima 2003/4/17 cultivated 
Jasminum sambac Jasmin Oleaceae 1624 Japan Hiroshima 2002/9/7 
Jasminum sambac Arabian jasmin Oleaceae 1334 Thailand Chiang Mai 2002/3/7 Queen Sirikit Botanic Garden 
Jasminum sp. Oleaceae 283 Thailand Doi Tung, King's Mother Garden 1999/12/4 Cultivated, Foreign Origin 
Jatropha curcus Tuba Euphorbiaceae 427 Philippines Los Banos 1984/1/12 UPLB 
Jatropha gossypiifolia La hung daeng Euphorbiaceae 1725 Thailand Nonthabri 2002/12/2 wild 
Jatropha hastata Euphorbiaceae 624 Japan Hiroshima 2001/1/8 Cultivated, Hiroshima Botanical Garden 
Jatropha hastata Tahitian cherry Euphorbiaceae 1412 Japan Hiroshima 2002/4/29 Botanic garden, cultivated, Cuban origin 
Jatropha integerrima peregrina Euphorbiaceae 2225 Philippines Angeles 2003/12/8 
Jatropha integerrima Pattavia Euphorbiaceae 141 Thailand Phliu 1996/12/2 
Jatropha multifida Mana Euphorbiaceae 430 Philippines Los Banos 1984/1/12 UPLB 
Jatropha podagrica Jarak Untut Gajah Euphorbiaceae 410 Malaysia Selangor 2000/10/23 Botanic Garden, University of Putra Malaysia 
Jatropha sp. Euphorbiaceae 1768 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Juglans mandshurica var. sachaliensis Ohi-gurumi Juglandaceae 544 Japan Nagano 1992/8/11 walnut, edible fruit 
Juglans mandshurica var. sieboldiana Oni-gurumi Juglandaceae 1084 Japan Hiroshima 2001/7/22 
Juniperus chinensis Ibuki Cupressaceae 1675 Korea Seoul 2002/10/30 
Justicia carnea Acanthaceae 203 China Kunming 1997/8/13 
Justicia procumbens Kitsune-no-mago Acanthaceae 1184 Japan Hiroshima 2001/10/8

I

Iboza riparia Fubukibana Labiatae 1881 Japan Okinawa 2003/1/15 
Ichnolepis tuberosa Faneranda Asclepiadaceae 653 Madagascar Isalo 1997/12/28 
Ichnolepis tuberosa Asclepiadaceae 777 Madagascar Isalo 1998/11/27 endemic genus 
Ilex aquifolia Kukotsu Aquifoliaceae 1373 Japan Hiroshima 2002/1/14 
Ilex chinensis Nanami-no-ki Aquifoliaceae 1243 Japan Hiroshima 2001/11/24 
Ilex chinensis Nanaminoki Aquifoliaceae 1659 Japan Hiroshima 2002/10/9 
Ilex chinensis Nanaminoki Aquifoliaceae 1872 Japan Hiroshima 2003/1/4 
Ilex paraguayensis Mate Aquifoliaceae 2147 Japan Tokyo 2003/9/12 cultivated 
Ilex pedinculosa Soyogo Aquifoliaceae 1224 Japan Hiroshima 2001/10/27 
Ilex pedinculosa Soyogo Aquifoliaceae 2054 Japan Hiroshima 2003/6/3 
Ilex serrata Ume-modoki Aquifoliaceae 2168 Japan Hiroshima 2003/9/23 
Illicium anisatum Shikimi Magnoliaceae 514 Japan Hiroshima 1980/4/15 Origin of Shikimic acid 
Illicium religiosum Shikimi Magnoliaceae 193 Japan Hiroshima 1999/3/22 Origin of shikimic acid 
Illicium religiosum (I. Anisatum) Shikimi Magnoliaceae 1386 Japan Hiroshima 2002/3/23 Toxic 
Illicium religiosum (I. anisatum) Shikimi Magnoliaceae 1658 Japan Hiroshima 2002/10/7 Toxic 
Illicium religiosum (I. anisatum) Shikimi Magnoliaceae 1939 Japan Hiroshima 2003/4/15 
Impatiens balsamina Tsurifune-sou Balsaminaceae 538 Japan Hiroshima 1998/9/13 
Impatiens balsamina Tsurifunesou Balsaminaceae 1106 Japan Gunma 2001/8/7 
Impatiens balsamina Tsurifunesou Balsaminaceae 1579 Japan Nagano 2002/8/11 
Impatiens mengtzeana Balsaminaceae 1302 Thailand Chiang Mai 2002/3/7 Queen Sirikit Botanic Garden 
Impatiens musicola Thian noi Balsaminaceae 137 Thailand Phu Luan 1995/12/17 
Impatiens noli-tangere Ki-tsurifune Balsaminaceae 541 Japan Gunma 1992/8/13 
Impatiens noli-tangere Kitsurifune Balsaminaceae 1582 Japan Gunma 2002/8/12 
Impatiens noli-tangere Kitsurifune Balsaminaceae 1583 Japan Gunma 2002/8/12 
Impatiens noli-tangere Ki-tsurifune Balsaminaceae 2110 Japan Gunma 2003/8/12 
Impatiens repens Balsaminaceae 1128 Japan Hiroshima 2001/8/26 Cultivated, Foreign origin 
Impatiens sp. Balsaminaceae 213 China Dali 1997/8/17 
Impatiens sp. Balsaminaceae 218 China Dali 1997/8/17 
Impatiens sp. Balsaminaceae 691 Madagascar Moramizaha 1997/12/25 
Impatiens sp. Impatiens Balsaminaceae 2199 Vietnam Dambri Falls 2003/11/15 
Impatiens textori Tsurifunesou Balsaminaceae 2130 Japan Gunma 2003/8/24 
Imperata cylindrica Chi-gaya Graminae 360 Japan Hiroshima 2000/6/25 Japanese Pharmacopoeia 
Imperata cylindrica Chigaya Graminae 1009 Japan Hiroshima 2001/6/3 
Imperata cyrindrica Koe-hee Graminae 1832 Thailand Nan Province 2002/12/6 
Incarvillea sinensis Bignoniaceae 204 China Kunming 1997/8/14 
Indigofera pseudo-tinctoria Koma-tsunagi Leguminosae 1080 Japan Hiroshima 2001/7/22 
Indigofera pseudo-tinctoria Koma-tsunagi Leguminosae 1644 Japan Hiroshima 2002/9/22 
Indigofera tinctoria Khraam Leguminosae 610 Thailand Pada 1999/3/13 dye 
Indigofera tinctoria Leguminosae 1807 Thailand Nan Province 2002/12/5 
Indigofera tinctoria Leguminosae 1808 Thailand Nan Province 2002/12/5 
Indigofera tinctoria Leguminosae 1809 Thailand Nan Province 2002/12/5 
Inula helenium Ooguruma Compositae 1506 Japan Hiroshima 2002/6/23 Botanic garden, cultivated 
Inula helenium Ooguruma Compositae 1507 Japan Hiroshima 2002/6/23 Botanic garden, cultivated 
Ipomoea aquatica Convolvulaceae 1828 Thailand Nan Province 2002/12/6 
Ipomoea batatas Beni-imo Convolvulaceae 38 Japan Okinawa 1996/1/25 
Ipomoea batatas Satsumaimo Convolvulaceae 1173 Japan Hiroshima 2001/9/24 cultivated (vegetable) 
Ipomoea carica Messina creeper Convolvulaceae 138 Thailand Chiang Mai 1995/2/6 
Ipomoea carica Messina creeper Convolvulaceae 139 Thailand Ko Chang 1996/12/2 
Ipomoea pes-caprae Gunbai-hirugao Convolvulaceae 39 Japan Okinawa 1996/1/27 
Ipomoea pes-caprae Gunbai-hirugao Convolvulaceae 682 Madagascar Lokaro 1998/1/4 
Ipomoea pres-caprae Phak bung thale Convolvulaceae 1700 Thailand Nonthabri 2002/12/2 Botanic Garden, Ministry of Public Health 
Ipomoea sp. Convolvulaceae 679 Madagascar Fort Dauphin 1998/1/4 
Iris japonica Shaga Iridaceae 536 Japan Hiroshima 1995/4/29 
Iris japonica Shaga Iridaceae 944 Japan Yamaguchi 2001/4/28 
Iris laevigata Kakitsubata Iridaceae 261 Japan Hiroshima 2000/6/4 
Iris laevigata Kakitsubata Iridaceae 262 Japan Hiroshima 2000/6/4 
Iris laevigata Kakitsubata Iridaceae 2036 Japan Hiroshima 2003/5/28 
Iris rossii Ehime-ayame Iridaceae 40 Japan Hiroshima 1991/4/20 
Ixeris dentata Nigana Compositae 1490 Japan Hiroshima 2002/6/9 
Ixeris dentata var. albiflora form. Amplifolia Hana-nigana Compositae 969 Japan Hiroshima 2001/5/6 
Ixora chinensis Santanka Rubiaceae 333 Vietnam Hue 1998/10/1 
Ixora macrothyrsa Coral Ixora Rubiaceae 468 Philippines Los Banos 1989/10/17 UPLB 
Ixora macrothyrsa Phem sethee Rubiaceae 140 Thailand Bangkok 1995/12/10 

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :