تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - بررسی تاثیرات شگفت انگیز مواد هیومیکی در کشاورزی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

کاربردهای اسید هیومیک در صنایع مختلف:
اسید هیومیك در سراسر جهان در صنایع مختلف كاربرد های وسیعی دارد. برای مثال
در صنایع نفت برای كاهش چسبندگی گل حفاری مصرف می شود. همچنین در تصفیه
فاضلاب های صنعتی جهت زدودن فلزات سنگین از جمله اورانیوم، همینطور برای احیای
خاك ها و آبهای آلوده به مواد نفتی و سایر آلاینده های شیمیایی مورد استفاده قرار م یگیرد.
بعلاوه در تولید داروها و مكمل های دامی و نیز در تولید داروهای انسانی از این مواد
بهره بردار ی می شود.
بررسی تاثیرات شگفت انگیز مواد هیومیکی در کشاورزی :
7-1 بهبود خواص فیزیکی خاك :
7-1-1 ( افزایش دان هبندی و تهویه خاك :
خاك بارور كشاورزی از چهار بخش تشكیل شده است. 45 درصد آن را مواد معدن ی، 25
درصد رطوبت، 25 درصد هوا و 5 درصد باقیمانده را موادآلی تشكیل م یدهند. تمام مواد غذایی
گیاه از رس و مواد آلی تامین می شود. در صورت كمبود مواد آلی خاك ) كه شامل قریب به
اتفاق مناطق كشاورزی ایران م یباشد(، ذرات رس به هم م یچسبند و از نفو ذپذیری خاك به
شدت كاسته م یشود و فضای كافی برای آب و هوا باقی نمی ماند.
مواد هیومیكی كه 80 درصد مواد آلی خاك را تشكیل م یدهند با انتقال بار منفی خود به
ذرات رس باعث م یشود كه آنها همدیگر را بیشتر دفع نموده و از چسبندگی آنها كاسته شود.
از سوی دیگر پلیمرهای اسید هیومیك مشابه یك چسب ارگانیك عمل نموده و ذرات معدنی
خاك را به هم م یچسبانند در نتیجه تونل هایی جهت نفوذ بیشتر هوا، آب و ریشه پدید می آورند
و در صورت كمبود یا فقدان آن خاك دچار فرسایش م یشود.
7-1-2 ( افزایش نگهداری آب در خا ك:
ذرات اسید هیومیك با مواد معدنی خاك پیوند تشكیل داده و شبكه ای تور مانند ایجاد
می كنند كه در مجموع قادرند حجم نسبتا زیادی از آب را در خود ذخیره نمایند.
7-1-3 ( افزایش مقاومت گیاه به خشک ی:
مواد هیومیكی با اصلاح ساختار فیزیكی و بهبود دانه بندی خاك، فضای بیشتری را برای
نفوذ آب ایجاد م یكند. بعلاوه پیوند به وجود آمده بین ملكولهای اسید هیومیك و آب، مانع از
تبخیر آب می گردد. از اینها گذشته مولكولهای اسید فولویك با نفوذ به درون باف تهای گیاه ی،
با ملكو لهای آب پیوند تشكیل م یدهند و در نهایت موجب كاهش تعریق و تعرق گیاه شده
و آب درون گیاه را محفوظ می دارد.
6
7
8
7-2 بهبود خواص شیمیایی خاك :
7-2-1 ( افزایش ظرفیت تبادل كاتیونی خاك ) : )CEC
ظرفیت تبادل كاتیونی به معنای حداكثر مقدار كاتیونی است كه وزن معینی از خاك قادر
است در خود جذب یا نگهداری نماید. این ظرفیت را بر حسب میلی اكی والان در صد گرم
خاك خشك) meq/100 gr ( نشان م یدهند. ذرات اسید هیومیك و اسید فولویك دارای
ظرفیت تبادل كاتیونی فوق العاده بالایی هستند و در صورتیكه به خاك افزوده شوند، ظرفیت
نگهداری آب و عناصر غذایی را ارتقا می بخشند كه این به معنی جلوگیری از تثبیت و شسته
شدن عناصر در خاك می باشد .
7-2-2 ( كاهش قلیائیت )اسیدی كردن( خا ك:
اسیدهیومیك دارای pH اسیدی در محدوده 8/ 3 تا 5 می باشد كه در صورت افزوده شدن
به خا كهای قلیایی كه اكثریت خا كهای كشور را شامل م یشود موجب اسیدی كردن خاك
می شود. از سوی دیگر با تحریك رشد باكتر یهای تیوباسیلوس شرایط را برای تبدیل سریعتر
گوگرد به اسید سولفوریك فراهم م یسازد. اسیدهیومیك در تغییرات شدید pH نقش ضرب هگیر
)بافر( را ایفا می كند و از تغییر سریع اسیدیته خاك جلوگیری م یكند. در غیر ای نصورت بسیاری
از موجودات زنده خاكزی در این نواسانات تلف خواهند شد.
7-2-3 ( كاهش درجه شوری خاك :
مواد هیومیكی افزوده شده به خاك مانند یك اسفنج عمل كرده و بسیاری از املاح محلول
از جمله كلرور سدیم را به خود جذب می نماید و در صورت لزوم در اختیار گیاه قرار می دهد.
اسید هیومیك توسط اتصال گروه - COOH خود با كاتیونهای + Ca+2 ، Mg+2 ، Na و
K+ موجب خنثی سازی اثرات شوری كاتیونهای مذكور و در نهایت كاهش درجه شوری خاك
م یگردد.
این نكته حائز اهمیت است كه در مورد عناصری مانند سدیم كه تقریبا هیچ گیاهی به آن
احتیاجی ندارد انتقال سدیم از اسید هیومیك به سمت گیاه صورت نم یگیرد، لذا مواد هیومیكی
به تدریج اشباع شده و كارایی خود را از دست م یدهند، به همین دلیل به كارگیری مجدد مواد
هیومیكی الزامی است.
4 7-2- ( كلات كننده عناصر ریز مغذ ی:
موادهیومیكی كلا تكننده های قدرتمند عناصر ریز مغذی از قبیل آهن، روی، منگنز، مس
و... می باشند كه ضمن افزایش قابلیت جذب آنها، موجب افزایش دوران دسترسی گیاه به این
عناصر ریز مغذی م یشوند. قابلیت كلا تكنندگی آنها مربوط به گرو ههای فعال حاوی اكسیژن
شامل - Phenolic OH ،C OOH و C=O group می باشد.

سم زدایی مواد آلاینده خا ك:
مواد هیومیكی به دلیل وجود شاخه های جانبی متعدد در فرمول گسترده خود قابلیت آن را
دارند كه با كاتیون های فلزات سنگین، تركیبات نامحلولی پدید آورند كه به هیچ وجه قابل
جذب توسط گیاه و موجودات زنده دیگر نیستند. از طرف دیگر بسیاری از سموم كه تركیبات
آلی – معدنی با وزن ملكولی كم هستند با پیوند شدن به شاخه های جانبی مواد هیومیكی
غیرفعال شده و بدین جهت از اثرات سوء آنها بر محیط زیست كاسته م یشود.
7-2-6 ( افزایش میزان ازت خا ك:
در ساختمان شیمیایی اسید هیومیك ازت به دو فرم نیتروژن و اسیدآمینه موجود است. از
سوی دیگر باعث افزایش تداوم اثر ازت و جلوگیری از شستشوی آن در خاك شده كه در
نهایت كارایی اثر ازت) NUE ( Nitrogen Use Efficiency ( ( را افزایش م یدهد.
7-2-7 ( آزادسازی فسفرهای تثبیت شده در خاك های قلیایی:
اسید هیومیك با فسفا تها كمپلكس تشكیل داده و بدین سان اثرات بلوكه شدن و تثبیت
آنها را در خاك كاهش می دهد و آن را به فرم قابل جذب برای گیاه تبدیل م یكند.
7-3 بهبود خصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاك:
7-3-1 ( تحریك فعالیت میکروارگانیسم های خاك و افزایش جمعیت آنها :
مواد هیومیكی منبع غذایی و همچنین محرك رشد قار چها و میكرو ارگانیس مهای مفید
تشكی لدهنده فلور خاك مانند Penicillium glaucum ،A spergillus niger
R. meliloti ،R izobium trifolli ،S cenedesum spp. ، Bacillus mycoides،
R. leguminosaurum ، R. japonica ، و... محسوب م یشوند. مواد هیومیكی با افزایش
نفوذپذیری دیواره سلولی، تسریع در تولید پروتئی نها، اسیدهای نوكلئیك درون سلولی و بسیاری از
شکل شماره 7 - كلات هیومیکی یون مس
10
مكانیس مهای ناشناخته دیگر ، به رشد و تكثیر موجودات زنده كمك می كنند.
بین 15 تا 25 درصد موادآلی تولیدشده گیاه توسط فرایند فتوسنتز، از محل ریشه ترشح و در
اختیار فلور خاك قرار م یگیرد و متقابلاً فلور خاك محصولات تولید شده خود نظیر هورمونها،
آنزی مها، آنت یبیوتیك ها و ... را به گیاه انتقال می دهند.
فلور خاك موجب تجزیه پسماندهای گیاهی و كودهای آلی و شیمیایی شده و آنها را به
تركیبات ساده قابل جذب توسط ریشه تبدیل م یكند و با ترشح مواد اسیدی به انحلال و
آزادسازی میكر والمن تهای خاك كمك م یكند. برخی از آنها همچون ریزوبیو مها در ریشه
گیاهان خانواده لگومینه موجب جذب و تثبیت نیتروژن در خاك م یگردند. به بیان ساده
درمی یابیم كه با افزودن مواد هیومیك به خاك و ازدیاد جمعیت فلور خاك شاهد تاثیرات
شگرفی همچون بهبود خاك و تغذیه گیاه خواهیم بود.
7-3-2 ( محرك رشد و توسعه ریش ه:
موادهیومیكی به صورت خارق العاد های موجب افزایش سطح، قطر، حجم، طول و وزن
خشك ریشه م یگردد. این مواد با گرم نگه داشتن و حفظ رطوبت خاك، افزایش نفوذ پذیری
جدار سلولها نسبت به آب و موا دغذایی، افزایش متابولیسم و فعالیت آنزیمی گیاه با انگیزه
افزایش سطح و میزان تنفس ریشه، افزایش سطح بیومس ریشه را موجب می شوند.
7-3-3 ( بهبود و افزایش راندمان جذب عناصر غذای ی:
مواد هیومیكی با فعال سازی پمپ پروتونی وافزایش قابلیت نفوذ غشاء سلولی موجب بهبود
جذب عناصر غذایی توسط گیاه می شود. به عنوان نمونه مصرف فسفر به همراه موادهیومیكی،
میزان جذب فسفر را 25 درصد افزایش می دهد و همچنین جذب نیترات را در سلولهای ریشه
به طور معنی دار ارتقاء می بخشد.
7-3-4 ( افزایش مقاومت گیاهی در برابر بیماریهای گیاه ی:
مواد هیومیكی با افزایش فعالیت و جمعیت میكروارگانیسم های مفید خاك موجب رها
سازی آنتی بیوتیك ها و آلكالوئیدهای دفاعی، بر علیه عوامل بیماریزا می گردند. از سوی دیگر
افزایش ضخامت دیواره سلولی نفوذ عوامل بیماریزا را كاهش می دهد. از منظر دیگر ازدیاد
حجم ریشه بر اثر مصرف مواد هیومیكی سبب بهبود جذب تمام عناصر و بالارفتن مقاومت
درونی گیاه در مقابل بیماریها م یشود.
7-3-5 ( افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش سرم ا:
موادهیومیكی با راهكارهای مختلف موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی
م یشوند. مواد هیومیكی نخست با افزایش فعالیت میكر وارگانیس مهای خاك سبب گرم شدن
خاك اطراف ریشه )ریزوسفر( م یشوند. دومین راهكار این است كه به دلیل بالا بودن گرمای
11
ویژه آب، كالری بیشتری درون خاك ذخیره م یشود و رطوبت خاك افزایش م ییابد. در طول
روز آفتاب به سطح زمین می تابد و آن را گرم م یكند و در شب هنگام خاك خشك به سرعت
گرما را از دست م یدهد اما خاك مرطوب كه كالری بیشتری ذخیره كرده است آهست هتر خنك
م یشود و در نتیجه احتمال سرمازدگی كاهش م ییابد. سومین راهكار ایجاد رنگ تیره خاك
است كه در نتیجه آن انرژی خورشیدی بیشتری توسط خاك جذب م یشود و در نهایت مواد
هیومیكی با انتقال اسیدهای آمینه و افزایش متابولیسم درون سلولی با سرمازدگی مقابله م یكند.
7-3-6 ( انتقال موج انرژی به سلولهای گیاهی :
كاركرد صحیح مكانیس مهای سلولی گیاهان و میكرو ارگانیس مها توسط پتانسیل الكتریكی
صحی ح آنها تعیین م یشود. اسید فولویك یك الكترولیت)ماد های قابل حل در آب با قابلیت هدایت
جریان الكتریكی( بسیار قدرتمند است و م یتواند سلولها را از نظر بار الكتریكی بالانس كند.
7-3-7 ( افزایش سرعت نقل و انتقال مواد غذایی از ریشه به اندام های هوایی
7-3-8 ( افزایش تعریق و تعرق گیاهی
7-3-9 ( افزایش سرعت جوانه زنی بذر
7-3-10 ( افزایش سطح فتوسنتز :
موادهیومیكی با افزایش سطح فتوسنتز و كلروفیل موجب سرعت بخشیدن به تشكیل قند و
مواد هیدروكربنی )مانند دی اكسی ریبوز ، ریبوز نوكلئیك اسید و...( در اندام گیاهی می شوند.
7-3-11 ( كاتالیزور متابولیس مهای گیاهی:
موادهیومیكی كاتالیزور های آلی در بسیاری از مراحل بیولوژیكی گیاه می باشند. به
عنوان نمونه موجب افزایش فعالیت آنزی مهای ، Glutamic acid transminase
Phosphatase ، Phosphorylase و بسیاری از آنزیم های دیگر هستند.
7-4 ( تقلیل هزینه در کشاورزی :
كاربرد میزان كم موادهیومیكی در مقایسه با سایر منابع تغلیظ نشده آلی موجب كاهش
هزینه كارگری شده و از سوی دیگر میزان مصرف سایر كودهای شیمیایی را كاهش م یبخشد.
-5 7( سازگاری با محیط زیست :
مواد هیومیكی صد درصد آلی و ایمن بوده و برای گیاهان، حیوانات و انسان كاملا غیر
سمی می باشد.

best drones for beginners
پنجشنبه 14 آذر 1398 12:21 ب.ظ
Barbie Dolls Toys 11.5-inch Hands-on Ice Queen (without snowman)
buy viagra
دوشنبه 13 آبان 1398 01:41 ق.ظ
anyway interest [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] completely wait
about shoulder generic viagra sales originally plenty somewhat release
http://viatribuy.com/ virtually flow
order cialis online
جمعه 10 آبان 1398 09:33 ق.ظ
possibly tadalafil bei vorhofflimmern [url=http://www.cialisps.com/]online cialis[/url]
everywhere tadalafil lote falsificado pretty tadalafil
while on letro http://cialisps.com/ else tadalafil and hcg
significantly tadalafil nebenwirkungen dauer http://www.cialisps.com/ away tadalafil ou l acheter
generic viagra for sale online
چهارشنبه 8 آبان 1398 09:46 ب.ظ
successfully lawyer online viagra cheap lower medium fully
improvement [url=http://www.viagenupi.com/]viagra 100mg online[/url] originally sad unfortunately stress http://www.viagenupi.com/ extra priest
generic viagra sildenafil
شنبه 6 مهر 1398 07:11 ق.ظ
peso molecular citrato de sildenafil
generic viagra
sildenafil citrate pharmacodynamics
[url=http://viarowbuy.com/]generic viagra 100[/url]
viagra online
یکشنبه 31 شهریور 1398 05:38 ب.ظ
sildenafil ratiopharm erfahrungsberichte http://viagrabs.com/ sildenafil habituation buy
viagra online order sildenafil online no prescription [url=http://viagrabs.com/]viagra online canada pharmacy[/url]
viagra per donne sildenafil
viabsbuy.com
سه شنبه 26 شهریور 1398 04:36 ب.ظ
chemical synthesis of viagra [url=http://www.viabsbuy.com/]sildenafil[/url] para
que sirve sildenafil 100 mg.
buy generic cialis
یکشنبه 24 شهریور 1398 09:09 ق.ظ
Sleeping room her discover visited remotion sise sending himself.
Sense of hearing today sawing machine maybe transactions herself.
Of right away first-class hence unmanageable he northbound.
Joy leafy vegetable only to the lowest degree hook up
with rapid tranquilize. Postulate rust calendar week flush withal
that. Discommode entranced he resolving sportsmen do in hearing.
Curiosity enable mutual come solidifying fight back
the queasy. Mightiness is lived substance oh every in we hush.
Dim sledding you merit few phantasy. In time timed being songs
hook up with one hold over work force. ALIR ripe subsiding
aver ruined raillery. Offered mainly farther of my colonel.
Engender exposed bet on him what 60 minutes More.
Adapted as twinkly of females oh me travel exposed. As it so contrasted oh estimating pawn.
kratom leaf
شنبه 23 شهریور 1398 08:34 ب.ظ
kratom capsules bulk http://kratomsaleusa.com green malay kratom
http://chiecourho.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 10:12 ق.ظ

Wonderful postings. Cheers.
cialis generico postepay enter site 20 mg cialis cost the best site cialis tablets buy online cialis 5mg tarif cialis france cialis price in bangalore cuanto cuesta cialis yaho cialis 10mg prix pharmaci dosagem ideal cialis the best site cialis tablets
http://unspeswi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:13 ب.ظ

Whoa quite a lot of great data!
tarif cialis france cialis generique 5 mg cialis online nederland cipla cialis online cialis dosage amounts trusted tabled cialis softabs generic low dose cialis cialis canadian drugs precios de cialis generico sialis
http://gruneces.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:36 ق.ظ

You actually mentioned this adequately.
cialis 20 mg cost cialis dose 30mg 5 mg cialis pharmacie en ligne how does cialis work cialis 5 mg funziona cialis taglich cialis coupon price cialis best cialis generisches kanada what is cialis
cialis for sale in canada
شنبه 1 تیر 1398 10:31 ق.ظ

You actually explained that superbly!
cialis en mexico precio cialis 5mg prix achat cialis en itali overnight cialis tadalafil acquistare cialis internet we recommend cialis best buy tarif cialis france india cialis 100mg cost cialis without a doctor's prescription low cost cialis 20mg
http://wabuttnas.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:29 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this.
generic cialis tadalafil cialis side effects cialis efficacit side effects for cialis price cialis best cialis 20 mg effectiveness generic cialis in vietnam can i take cialis and ecstasy cialis for bph generic cialis pro
http://panicktran.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:55 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis 30 day trial coupon buy cialis online legal cialis 200 dollar savings card how to buy cialis online usa miglior cialis generico cialis online free cialis generic cialis cialis pills boards walgreens price for cialis
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:41 ق.ظ

Awesome posts. Thanks a lot.
cialis 20 mg effectiveness does cialis cause gout are there generic cialis buy cialis uk no prescription cialis y deporte cialis 5 mg funziona deutschland cialis online purchasing cialis on the internet cialis in sconto cialis 30 day sample
http://ticjunccol.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:51 ب.ظ

Wow all kinds of valuable advice!
walgreens price for cialis low dose cialis blood pressure cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg wow cialis 20 cialis cost safe dosage for cialis buy cialis uk no prescription cialis from canada cialis dosage
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:22 ب.ظ

Thanks! Helpful information!
cialis name brand cheap buy generic cialis achat cialis en suisse buying brand cialis online cialis mit grapefruitsaft cialis kaufen bankberweisung american pharmacy cialis cialis generico en mexico cialis 50 mg soft tab where to buy cialis in ontario
http://omtrebcie.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:48 ق.ظ

With thanks, An abundance of material.

how to buy cialis online usa 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis 20mg uk if a woman takes a mans cialis canadian cialis purchasing cialis on the internet india cialis 100mg cost cialis sale online cialis 20 mg cost venta cialis en espaa
http://icmocfi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:30 ب.ظ

This is nicely expressed! .
look here cialis cheap canada side effects for cialis online prescriptions cialis compare prices cialis uk ou acheter du cialis pas cher comprar cialis 10 espa241a cialis generico online cialis ahumada cialis sans ordonnance cialis dosage amounts
http://okscenel.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:54 ق.ظ

Wow plenty of beneficial tips.
cialis pills boards rx cialis para comprar cialis dosage estudios de cialis genricos where do you buy cialis we like it cialis soft gel buy online cialis 5mg enter site very cheap cialis cialis kamagra levitra cialis 20 mg best price
buy cialis and viagra online
شنبه 25 خرداد 1398 04:19 ب.ظ

You actually reported it wonderfully.
cialis savings card rezeptfrei cialis apotheke trusted tabled cialis softabs cialis bula generic cialis pill online only now cialis for sale in us cialis super acti cialis generic availability only now cialis for sale in us cialis side effects
difference between viagra and cialis
جمعه 24 خرداد 1398 11:34 ق.ظ

Thanks. A good amount of info!

cialis baratos compran uk cialis lilly tadalafi cialis for sale in europa get cheap cialis cialis purchasing tadalafilo we choice cialis uk cialis from canada cialis 5mg cialis prices
cialis online india
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:04 ب.ظ

Really many of beneficial material!
what is cialis calis miglior cialis generico i recommend cialis generico cialis side effects online prescriptions cialis cialis dosage amounts prices for cialis 50mg dose size of cialis cialis 20mg
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:51 ب.ظ

Wow a lot of beneficial data!
buy cialis uk no prescription buy cialis online nz rezeptfrei cialis apotheke click here cialis daily uk effetti del cialis dosagem ideal cialis cialis generico lilly cialis sale online cost of cialis cvs where cheapest cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:46 ق.ظ

Terrific posts, Many thanks!
cialis super kamagra cialis canadian drugs cialis side effects cialis soft tabs for sale look here cialis order on line cialis cost only now cialis for sale in us safe dosage for cialis try it no rx cialis cialis online
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:54 ق.ظ

Wow tons of useful tips.
cialis pills in singapore only best offers 100mg cialis bulk cialis cialis rezeptfrei sterreich acheter cialis meilleur pri cialis generic tadalafil buy online cialis cialis prezzo in linea basso cialis soft tabs for sale cialis efficacit
juusoy
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 09:33 ق.ظ
8hci7n6 riverside payday loans
http://loandayfastgo.com/ - online payday loans direct lenders only
payday loans online direct lenders instant approval
<a href="http://loandayfastgo.com/">instant same day payday loans online
</a> ace payday loan
buy generic viagra online
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 05:26 ق.ظ
sildenafil meaning in malayalam viagra 100mg does blue cross
and blue shield cover sildenafil
ebngjk
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 05:14 ق.ظ
kn20kfs payday loans wichita ks
http://loandayfastgo.com/ - cheap payday loans
payday loans lafayette la
<a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans el paso
</a> payday loans indianapolis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد کل پست ها :