کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

 مدارك عمومی 

اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی یا خصوصی كه قصد انجام فعالیت در زمینه تولید محصولات گلخانه ای و قارچ خوراكی را دارند موظفند نسبت به دریافت مجوز و هرگونه پروانه نظیر پروانه تأسیس ،  بهره برداری ، توسعه ، بازسازی و نوسازی اقدام نمایند .

مدارك مورد نیاز جهت صدورپروانه ها عبارتند از : 

مدارك مربوط به زمین 

ـ در مورد اراضی دارای سند مالكیت ارائه بنچاق ، اصل اسناد مالكیت به همراه یك نسخه تصویر آن (فتوكپی برابر اصل مدارك) ضروری است.

ـ در مورد اراضی استیجاری ، ارائه اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل ده سال كه به این منظور صادر و تنظیم گردیده است (یك نسخه تصویر برابر اصل آن)

تبصره 1 :   در مورد زمین های اوقافی و آستانه ای مدت و موضوع اجاره بر اساس نظریه اداره اوقاف شهرستان یا استان مربوطه تعیین می گردد. 

تبصره 2 :   در مورد اراضی فاقد سند مالكیت (اراضی واگذاری مدیریت اموراراضی و منابع طبیعی) مدارك واگذاری و موافقت نامه اجرای طرح توسط ارگان های ذیربط الزامی است . 

تبصره 3 :   با توجه به اینكه احداث گلخانه ها تغییر كاربری محصول نمی شود لذا  در راستای تبصره 4 الحاقی به ماده یك قانون اصلاح قانون حفظ كابری اراضی زراعی و باغ ها ، رعایت ضوابط زیست محیطی و رعایت بخشنامه 87399/020/53 مورخه 14/9/86 سازمان اموراراضی ضروری می باشد . 

ـ یك نسخه از انحصار وراثت در مورد زمین های موروثی دال بر مالكیت متقاضی و ارائه وكالت نامه بلاعزل از سایر وراث به متقاضی و همچنین اجاره نامه محضری مدت دار.

ـ ارائه تعهدنامه محضری به منظور عدم ساخت بناهای غیرمجاز و عدم تغییر كاربری اراضی به مدیریت اموراراضی استان.

ـ ارائه پاسخ مثبت استعلامهای مورد نیاز.

ـ ارائه كروكی تأییدشده توسط مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی استان جهت تعیین دقیق مكان احداث گلخانه یا واحد قارچ خوراكی با رعایت حریم های مربوطه . 

ـ زمین متقاضی باید دارای اسناد مثبته و فاقد معارض باشد.

ـ در خصوص اراضی واگذاری از سوی هیأت های هفت نفره واگذاری زمین یا كمیسیون ماده 31 و 32 قانون واگذاری اراضی ملی و دولتی ، ارائه صورتجلسه واگذاری زمین و همچنین نقشه و كروكی مورد نظر جهت صدور پروانه الزامی است .

تبصره 4 :   امكان احداث واحدهای پرورش قارچ دكمه ای در زمینهای استیجاری وجود ندارد .

مدارك مربوط به شناسائی محل

ـ در مورد اراضی دارای سند ، ارائه فتوكپی نقشه تفكیكی پلاك اصلی كه پلاك های فرعی درآن مشخص شده و به تأیید اداره ثبت اسناد شهرستان رسیده باشد.

مدارك مربوط به تأمین آب

ـ ارائه گواهی در خصوص میزان آب موردنیاز گلخانه و یاواحد قارچ خوراكی برابر برآورد اولیه طرح
ـ ارائه مجوز بهره برداری از شركت های سهامی آب منطقه ای استان و یا شهرستان مبنی بر بلامانع بودن استحصال آب از منابع دائمی معرفی شده

مدارك مربوط به تأمین انرژی

برق :  ارائه موافقت نامه تأمین میزان برق مورد نیاز از طرف شركت توزیع برق استان و یاشهرستان مربوطه.
گاز :  ارائه موافقت از نمایندگی شركت ملی گاز مبنی بر تأمین میزان گاز مصرفی مورد نیاز گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراكی .
نفت گاز (گازوئیل) :  ارائه موافقت از نمایندگی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر تأمین میزان گازوئیل مصرفی مورد نیاز گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراكی .

مدارك مربوط به متقاضی صدورپروانه برای تولید محصولات گلخانه ای یا قارچ های خوراكی

ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در چارچوب این نظام نامه متقاضی صدور پروانه تولید محصولات گلخانه ای و قارچ های خوراكی باشند.

تبصره1 :  اشخاص حقوقی می بایست دارای شماره ثبت از اداره كل ثبت شركتها و دارای اساسنامه با ماهیت تولید محصولات كشاورزی باشد.

تبصره2 :  كلیه متقاضیان تولید محصولات گلخانه ای و تولید قارچ های خوراكی موظف به معرفی و بكارگیری مسئول فنی واجد شرایط مندرج در بند 1ـ1ـ22 می باشند.

تبصره3 :  متقاضیان واجد شرایط مسئول فنی از این شرایط مستثنی می باشد .

 حداقل های سطح و تولید برای احداث گلخانه و واحدهای پرورش قارچ های خوراكی

گلخانه ها

ـ حداقل مساحت مفید گلخانه (پیوسته و زیرپوشش واحد) 3000 مترمربع می باشد . 

ـ حداقل فاصله محدوده تأسیسات گلخانه ها ، رودخانه و دریا (عوارض طبیعی) ، محدوده دامداریها و صنایع آلوده كننده (مانند كارخانه سیمان ، كارخانه تولید آسفالت ، كارخانه سنگبری و...) به شرح ذیل می باشد.

جدول 2ـ1ـ حداقل فاصله گلخانه ها از عوارض طبیعی ، تأسیسات ، مناطق مسكونی ، راهها

عوارض طبیعی حریم رودخانه 50 متر
 حریم دریا 200 متر
عوارض تأسیساتی محدوده دامداریها و مرغداریها 50 متر
كارخانه های آلوده كننده كارخانه سیمان ، سنگ شكنی ، آسفالت ، پودرسنگ و ... 2000 متر

ـ رعایت فاصله گلخانه ها با كارخانه سیمان ، كارخانه گچ ، كارخانه سنگ شكنی ، كارخانه آسفالت ، كارخانه پودرسنگ و كلیه واحدهائی كه به مقدار زیاد گردوخاك و غبار تولید می كنند حداقل 2 كیلومتر رعایت گردد و جهت حصول اطمینان لازم است كه از سازمان حفاظت محیط زیست استان نیز استعلام و هماهنگی گردد . ضمن اینكه گلخانه ها نباید در مسیر جهت وزش باد غالب منطقه و مقابل واحدهای فوق باشد.

واحد پرورش قارچ خوراكی

ـ حداقل مساحت زمین مورد نیاز (كه در محدوده آئین نامه مربوطه نسبت به احداث بناء و تأسیسات مبادرت می نمایند) برای پرورش قارچ دكمه ای (بدون واحد كمپوست) با ظرفیت 200 تن در سال ، 6000 مترمربع و برای قارچ صدفی با ظرفیت 50 تن در سال ، 2000 مترمربع می باشد .

ـ حداقل ظرفیت تولید برای احداث واحد قارچ دكمه ای 200 تن در سال و برای احداث واحد قارچ صدفی 50 تن در سال می باشد . 

ـ مجوز احداث واحدهای پرورش قارچ به طور مستقل و جدا از واحد تولید كمپوست و اسپان قارچ صادر گردد.

ـ رعایت ضوابط مرتبط با سازمان محیط زیست ، سازمان دامپزشكی كشور و سایر دستگاه های ذیربط علی الخصوص در مورد فواصل مجاز تا واحدهای قارچ خوراكی ضروری می باشد .تشخیص رعایت یا عدم رعایت این ضوابط صرفاً بر عهده مهندس ناظر می باشد.

توضیح : بند 4 ماده 4 فصل دوم آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بناء و تأسیسات در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 قوانین مربوط به شهر و شهرداری مقرر می دارد كه حداقل 75% از مساحت زمین به صورت فضای باز و مابقی برای احداث بنا و تأسیسات می باشد .

ـ واحدهای قارچ خوراكی بدون عملیات كمپوست سازی ملزم به رعایت حداقل 500 متر فاصله از سكونت گاهها ، مراكز آموزشی و درمانی و رعایت حریم جاده هستند و ضروری است با واحدهای مرغداری 250 متر فاصله داشته باشند . سایر فواصل به شرح جدول ذیل می باشند :
 
جدول 2ـ2ـ حداقل فاصله واحدهای قارچ خوراكی با عملیات كمپوست سازی از تأسیسات ، مناطق مسكونی ، راهها و ... 

مراكز حساس

فاصله (متـر)

سكونت گاه ها

1000

مراكز درمانی و آموزشی

500

بزرگراه ها و جاده ترانزیت (فاصله از محور)

250

جاده اصلی (فاصله ازمحور)

150

پارك ملی ، تالاب ، دریاچه ، آثار طبیعی ملی

1000

پناهگاه حیات وحش ، منطقه حفاظت شده ، رودخانه دائمی و قنات دایر

200

چاه های عمیق و نیمه عمیق

100

  جدول 2ـ3ـ فواصل واحدهای پرورش قارچ خوراكی تا مراكز آلوده كننده

فاصله تا كارخانجات سیمان

3000 متـر

فاصله تا آلوده كننده های درجه یك (گاوداری ، كشتارگاه سنتی ، كارخانجات گچ و آهك ، مركز تجمع زباله و یا كود ، دباغی ، چرمسازی و تصفیه فاضلاب)

1000 متر

فاصله تا آلوده كننده های درجه دو( ریخته گری ، موزائیك و سرامیك ، گورستان و كشتارگاه صنعتی)

250 متر

فاصله تا روستاهایی كه در بافت آن به نحوی دامداری و مرغداری سنتی در ساختمان های مسكونی وجود داشته باشد

500 متر

 تبصره :  به شرط اینكه شرایط احداث گلخانه و واحدهای پرورش قارچ های خوراكی به عنوان كشت در     محیط های كنترل شده مبنا و اساس كار باشد ، با رعایت ضوابط فنی مربوطه و توجیه اقتصادی و مقتضیات مناطق و حمایت از بهره برداران خرد ، بنا به تشخیص رئیس سازمان جهادكشاورزی استان كاهش سطوح و میزان تولید مذكور بلامانع می باشد.

آموزش
یكی از مباحث زیربنائی و اصولی پیش از شروع فعالیت گلخانه داری آشنائی كافی باتكنولوژی روزجهان از طریق برگزاری دوره های آموزشی می باشد.دوره های پیشنهادی به شرح ذیل هستند :

الف) دوره مقدماتی : 
دوره ای است كه مسئولین فنی فعالیت های گلخانه ای وقارچ های خوراكی ملزم به گذراندن آن می باشند . برای افرادی كه این دوره را می گذرانند گواهی صادر می شود و افرادی كه این دوره را گذرانده باشند می توانند درخواست پروانه تأسیس نمایند .(دوره ها می بایستی تلفیقی از آموزشهای تئوری و عملی باشد و مدت آن حداقل 160 ساعت می باشد).
ـ حداقل دوره مقدماتی آموزش پرورش قارچ خوراكی ، 90 ساعت می باشد كه گذراندن این دوره به منظور افزایش آگاهی سرمایه گذاران توصیه می گردد اما برای اخذ پروانه تأسیس واحد قارچ خوراكی كافی نمیباشد.

 

ب) دوره تكمیلی :
افرادی كه می خواهند نسبت به شروع فعالیت گلخانه ای و پرورش قارچ خوراكی اقدام عملی انجام دهند ، باید یك دوره كشت در مراكز تولیدی مرتبط كارآموزی نمایند . در این دوره ، نوع محصول ، تخصصی بودن فعالیت و فن و حرفه مشخص می گردد  وبرای متقاضیان پس از طی این دوره درصورت لحاظ شدن كلیه موارد آموزش ، پروانه بهره برداری صادر می شود . 

تبصره 1 :  دوره های آموزشی توسط سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان با هماهنگی سازمان جهادكشاورزی استان برگزار می گردد . 

تبصره 2 :  كارگران حرفه ای شاغل در گلخانه حداقل دو دوره آموزشی (با عناوین و سرفصل جداگانه) در سال را در رابطه با حرفه و شغل خود و با هماهنگی مسئول فنی طی نموده و گواهی آموزشی مربوطه را دریافت نمایند.

تعهدات 
متقاضیان صدور پروانه ها و مجوزهای تولید محصولات گلخانه ای و قارچ های خوراكی می بایست به تعهدات ذیل عمل نماید : 
ـ متقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه و قارچ های خوراكی را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل های موجود در نظام گلخانه ایجاد نماید . 

تبصره 1 :  طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانكار تحویل می گردد و متقاضی حق هیچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشه ایی كه به تأیید مهندس مشاور رسیده است را ندارد.

تبصره 2 :  دستورالعمل های موجود در نظام گلخانه ای و آئین نامه های مربوطه ، از سوی مهندس مشاور و ناظر طرح ، در تمامی مراحل اجرای پروژه به متقاضی اعلام می گردد . 

ـ متقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطلاع مهندس ناظر و پس از بازدید تأیید و تكمیل فرم شروع عملیات توسط مهندس ناظر ، آغاز نماید . 

ـ استفاده از زمین ، ساختمانها ، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكی در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه و پرورش قارچ خوراكی ممنوع بوده و صرفاً برای فعالیتهای گلخانه ای و پرورش قارچ خوراكی مجاز می باشد .

ـ حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادركننده پروانه بلامانع می باشد.

ـ خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به اجرای كامل طرح و رعایت شرایط و ضوابط واگذاری می باشد.

ـ در صورت واگذاری یا فروش اراضی مندرج در پروانه تأسیس ، قبل از پیشرفت حداقل 50 درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار ، پروانه فوق الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق الذكر به ادارات و سازمانهای ذیربط كشور اعلام می گردد . 

ـ دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهره برداری به سازمان نظام مهندسی كشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره برداری اعلام نمایند .

ـ كلیه مزایای ناشی از پروانه های صادر شده به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غیر ، منوط به موافقت كمیته صدور پروانه های استان خواهد بود . 

ـ گلخانه داران نباید با دریافت پروانه بهره برداری برای یك گروه محصولی خاص نسبت به كشت انواع گیاهان و محصولات دیگر اقدام كنند. 

ـ متقاضیان باید نسبت به بیمه محصولات تولیدی و سازه های گلخانه ای خود اقدام نمایند . 

ـ به منظور ارتقاء بهره وری تولید، حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ، در غیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد.

ـ متقاضی متعهد می گردد كه هیچ گونه فعالیت غیر از فعالیت تولید محصولات گلخانه ای را در قطعه زمین مورد صدور پروانه گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه ، سایت زمین را به حالت اولیه خود برگرداند و در غیر این صورت برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد. 

ـ در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت گلخانه ای (تأسیس ، بهره برداری و ...) حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارابودن شرایط می توانند نسبت به اصلاح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام كنند.

Cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 09:36 ق.ظ

This is nicely put. !
sublingual cialis online import cialis cialis 20 mg cut in half cialis 5mg billiger buy cialis sample pack how much does a cialis cost cialis daily reviews cialis 10mg prix pharmaci buy cialis uk no prescription cialis side effects
Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 05:38 ب.ظ

You've made your position very nicely!.
safe dosage for cialis cialis for sale in europa price cialis wal mart pharmacy cialis generico tadalafil 10 mg low dose cialis blood pressure cialis online deutschland cialis price in bangalore how to purchase cialis on line cialis prezzo al pubblico
http://pocasent.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:05 ق.ظ

Thank you. I enjoy this.
cialis 5 mg para diabeticos tadalafilo cialis generique 5 mg cialis lilly tadalafi cialis mit grapefruitsaft cheap cialis cialis canada cialis great britain cialis vs viagra cialis savings card
http://diagrassapp.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:00 ق.ظ

Thanks, A good amount of posts!

generic cialis with dapoxetine no prescription cialis cheap cialis dose 30mg cialis professional yohimbe wow cialis tadalafil 100mg cialis patent expiration cialis y deporte cialis prices in england cialis 5 mg schweiz low dose cialis blood pressure
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 05:51 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of advice.

cialis for daily use cialis purchasing non 5 mg cialis generici 200 cialis coupon generic cialis pill online cialis generic tadalafil buy low cost cialis 20mg acheter du cialis a geneve buying brand cialis online non 5 mg cialis generici
http://neutanbclar.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:14 ق.ظ

Incredible tons of fantastic knowledge!
safe site to buy cialis online we recommend cialis best buy buy cialis uk no prescription 5 mg cialis pharmacie en ligne only now cialis 20 mg canadian discount cialis cialis kaufen tadalafil 10 mg cialis generico online how does cialis work
http://mantzirtai.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:17 ب.ظ

Thank you, Useful stuff.
cialis venta a domicilio only best offers 100mg cialis cialis rezeptfrei cialis kamagra levitra tadalafil 10 mg cialis 5 effetti collaterali cipla cialis online wow look it cialis mexico dose size of cialis 5 mg cialis coupon printable
http://ditbedy.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:49 ب.ظ

Thank you, Ample information.

weblink price cialis cialis qualitat cialis preise schweiz cialis cipla best buy tadalafilo enter site natural cialis cialis daily dose generic cialis 5 mg cialis rezeptfrei sterreich cialis wir preise
http://ivosap.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:18 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
prix cialis once a da cialis 200 dollar savings card cialis tablets australia click now buy cialis brand cialis dosage buy cialis online cialis taglich viagra or cialis tadalafil tablets sialis
Cialis generic
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:00 ب.ظ

Many thanks, I like it!
cialis pas cher paris cialis wir preise cialis australian price cialis online nederland cialis diario compra generic cialis with dapoxetine tadalafil 5mg how much does a cialis cost cialis therapie cialis online
Buy generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:26 ق.ظ

Effectively expressed certainly! !
cialis pills in singapore cialis 20 mg cut in half cialis price in bangalore cuanto cuesta cialis yaho walgreens price for cialis free generic cialis wow look it cialis mexico cialis free trial cialis generic cilas
drug cialis
شنبه 25 خرداد 1398 03:43 ب.ظ

Point effectively applied.!
wow cialis tadalafil 100mg cialis 20mg 40 mg cialis what if i take tadalafil generic cialis for daily use cialis daily dose generic generic cialis levitra buying brand cialis online cialis per paypa acheter du cialis a geneve
cialis free trial voucher
شنبه 25 خرداد 1398 01:22 ق.ظ

Amazing data. Cheers.
cialis daily cialis manufacturer coupon india cialis 100mg cost tadalafil 20mg cialis 20 mg best price achat cialis en suisse cialis vs viagra cialis free trial can i take cialis and ecstasy how does cialis work
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:37 ق.ظ

Wow lots of wonderful facts!
prezzo cialis a buon mercato cialis price in bangalore no prescription cialis cheap cialis official site import cialis cialis generika tadalafil 5mg cialis cuantos mg hay callus cialis canada
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:47 ب.ظ

Whoa all kinds of great advice!
cialis 20 mg effectiveness generic low dose cialis cialis vs viagra cialis mit grapefruitsaft generic cialis pro generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg schweiz generic cialis 20mg tablets usa cialis online cialis price in bangalore
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:49 ق.ظ

Awesome posts. Many thanks!
buy original cialis tadalafil 5mg canada discount drugs cialis cialis canadian drugs low dose cialis blood pressure cialis online napol viagra vs cialis side effects for cialis prescription doctor cialis cialis pills boards
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:48 ق.ظ

Effectively spoken certainly. .
cialis for sale south africa order generic cialis online only now cialis 20 mg generic cialis in vietnam we recommend cialis info click now cialis from canada fast cialis online achat cialis en itali cialis arginine interactio cialis online napol
http://canadianpharmacyonl.com/
جمعه 23 فروردین 1398 03:19 ب.ظ

Truly loads of good info.
canada online pharmacies medication most reliable canadian pharmacies canadian medications 247 canadian pharmacy viagra brand canada online pharmacies for men buy viagra usa most reliable canadian pharmacies canadian viagra Northwest Pharmacy canadian pharmaceuticals reviews
http://canadianpharmacyonl.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:16 ق.ظ

Nicely put. Regards!
canada drugs canadian pharmacies that are legit canadian pharmacies without an rx canadian pharmacys trusted pharmacy canada canadian drug store canadian pharmaceuticals canadian pharmacy online 24 pharmacy canada pharmacies online prescriptions
happywheels247
چهارشنبه 1 اسفند 1397 06:03 ق.ظ
I like the blog of you
math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 06:03 ق.ظ
I like the blog of you
buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 04:33 ق.ظ

Kudos, Numerous tips.

cialis 20mg prix en pharmacie prices for cialis 50mg prescription doctor cialis tadalafil 5mg can i take cialis and ecstasy when can i take another cialis 40 mg cialis what if i take cialis great britain venta de cialis canada canada discount drugs cialis
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Thank you, Fantastic stuff!
cialis australian price cialis generico milano if a woman takes a mans cialis cialis lowest price cialis pills price each tarif cialis france acheter du cialis a geneve buy original cialis cialis online cialis 10mg prix pharmaci
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:34 ب.ظ

You made your point very effectively!.
cialis arginine interactio we recommend cheapest cialis pastillas cialis y alcoho cialis 20 mg cialis pills boards rx cialis para comprar rezeptfrei cialis apotheke miglior cialis generico cialis online link for you cialis price
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:07 ب.ظ

Thanks, Excellent information.
we like it safe cheap cialis cialis daily reviews precios cialis peru cialis 5 effetti collaterali ou trouver cialis sur le net viagra or cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg effetti collateral tadalafil cialis herbs
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 03:43 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
get cheap cialis generic cialis in vietnam cialis baratos compran uk buy original cialis order a sample of cialis purchasing cialis on the internet cialis 20 mg cut in half cialis sicuro in linea cialis 10mg prix pharmaci generic cialis
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 02:37 ب.ظ

Whoa plenty of helpful advice!
bulk cialis usa cialis online preis cialis 20mg schweiz achat cialis en suisse buy generic cialis cialis billig low dose cialis blood pressure cialis usa cost cialis alternative cialis 20 mg cut in half
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 03:25 ق.ظ

Wonderful postings. Appreciate it.
generic cialis in vietnam cialis generico postepay cialis generique calis are there generic cialis buy name brand cialis on line cialis 20 mg rx cialis para comprar buy cialis cheap 10 mg cialis en mexico precio
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 02:50 ب.ظ

Thank you, A lot of postings!

cialis generico deutschland cialis online we like it safe cheap cialis cialis tablets australia interactions for cialis cialis rezeptfrei prix cialis once a da cialis 5mg billiger venta de cialis canada buy generic cialis
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:09 ق.ظ

You reported it terrifically!
cialis coupons printable cost of cialis per pill cialis coupons printable estudios de cialis genricos we choice cialis pfizer india trusted tabled cialis softabs cialis diario compra cialis for bph cialis 20mg prix en pharmacie cialis daily dose generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد کل پست ها :

 

 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو